భహిరంగ మలమూత్ర విసర్జన నిర్ములిద్దాం మరుగుదొడ్లనూ మాత్రమే వాడుదాం.

భహిరంగ మలమూత్ర విసర్జన నిర్ములిద్దాం మరుగుదొడ్లనూ మాత్రమే వాడుదాం.

ఇట్లు
కమీషనర్
రాయదుర్గం మునిసిపాలిటి